KORTE GESCHIEDENIS | AFC (2024)

Vanaf 1897nam AFC deel aan de competitie van de Amsterdamsche Voetbal Bond (AVB) en vanaf 1900 kwam de club uit in de Tweede Klasse van de Nederlandse Voetbal Bond (NVB).
In het seizoen1905-1906speelde AFC met vier elftallen waarvan het eerste, derde en vierde kampioen werden. Aan het einde van dat seizoen betrok de club een nieuw terrein in de Watergraafsmeer bij hoeve “Goed Genoeg”.

In het seizoen1908-1909haalde het eerste elftal voor de tweede keer een kampioenschap in de Tweede Klasse. Daartoe speelde het 16 wedstrijden tegen clubs als Concordia, VVA, Achilles en UVV. 12 Maal werd gewonnen, 2 keer gelijk gespeeld en 2 keer verloren. Doelsaldo: 60 voor en 21 tegen. Echter, de promotiewedstrijden tegen Ajax Leiden werden verloren.

Zeven jaar later, in1916,begon de club aan drie glorievolle seizoenen. Aan het einde van het seizoen 1916-1917 speelde AFC een nacompetitie voor promotie naar de Eerste Klasse tegen ’t Gooi, Feijenoord en SVV. Deze keer werd promotie een feit.

In de seizoenen1917-1918 en 1918-1919behaalde AFC twee keer het kampioenschap van de NVB en werd nacompetitie gespeeld om het kampioenschap van Nederland. In 1918 werd Ajax kampioen en eindigde AFC als vierde. In 1919 werd Ajax opnieuw kampioen, werd Go Ahead tweede en AFC derde. Qua ledenaantal ging het de vereniging in die periode goed. Werd gestart in 1895 met circa 15 leden, in 1920 heeft AFC al 466 leden.

Op 4 december1920verhuisde AFC naar Amsterdam-Zuid en ging drie velden aan de legendarische Zuidelijke Wandelweg bespelen. Dat was het begin van een moeilijke periode. Aan het eind van het seizoen 1920-1921 degradeerde AFC naar de toenmalige Overgangsklasse.

Het seizoen daarop eindigde AFC opnieuw als laatste en degradeerde naar de Tweede Klasse.23 Jaar later, in het seizoen1945-1946, haalde AFC voor de vierde keer het kampioenschap van de Tweede Klasse. De beslissingswedstrijd in het Olympisch Stadion tussen AFC en KFC werd onder het oog van 43.000 (!!) toeschouwers door AFC met 4-2 gewonnen. Helaas eindigde de club in de promotiecompetitie op de laatste plaats en werd promotie niet gerealiseerd. Gemeten naar ledenaantal ging het AFC in die periode niet slecht. Anno 1945 staat de teller op 727.

In de jaren na de tweede wereldoorlog werd nimmer hoger geëindigd dan een tweede plaats en in het seizoen1954-1955eindigde AFC zelfs op de laatste plaats! Degradatie naar de Derde Klasse bleef echter uit omdat in dat seizoen de betaald voetbalcompetitie in Nederland haar intrede deed.

Vervolgens moest men nog zes seizoenen wachten, namelijk tot 21 mei1961, om uiteindelijk het kampioenschap te behalen. Hiermee werd een periode van 40 jaar in de Tweede Klasse afgesloten en werd promotie naar de Eerste Klasse een feit. Dit was het begin van een gouden periode.

In1962verhuisde de club naar haar huidige sportpark Goed Genoeg. In de Eerste Klasse werd in de zestiger jarendrie keer het kampioenschap behaald: in 1963, 1967 en 1969!Om het kampioenschap van Nederland werd gespeeld tegen clubs als Unitas, Sneek, Sportclub Enschede en Quick Nijmegen. Het dichtst bij een landskampioenschap kwam AFC in 1967. Doch de twee finalewedstrijden thuis en uit tegen Middelburg werden met 0-2 en 2-1 verloren. Het aantal leden in die periode verdubbelde: van 727 in 1945 naar 1404 in 1970.

In1974kwalificeerde AFC zich voor de nieuw ingestelde Hoofdklasse amateurs waarin tot 1998 24 jaar onafgebroken werd uitgekomen. Nimmer werd het kampioen. Wel haalde het vele tweede plaatsen en maar liefst tien keer een periodekampioenschap. In 1988 haalde het tweede elftal het reserve kampioenschap van Nederland. In de jaren 1971 tot 1986 wordt AFC voor het eerst in haar bestaan geconfronteerd met een daling in haar ledenaantal. Anno 1986 heeft de club nog slechts 1085 leden.

In het seizoen1997-1998degradeerde AFC uit de Hoofdklasse. Na een verblijf van drie jaar in de Eerste Klasse kon aan het einde van het seizoen2000-2001het kampioenschap en de terugkeer naar de Hoofdklasse gevierd worden.De rentree in het seizoen 2001-2002 werd afgesloten met een derde plaats. Vanaf 2001 tot 2010 eindigde AFC steeds bij de bovenste zes. Eenmaal werd het tweede: 2006-2007.

Grote successen kent AFC in2010, 2014 en 2019.

In2010wordtAFC met negen punten voorsprongkampioenvan de Hoofdklasse A en dat betekentplaatsing in de nieuw gevormde Topklasse. In de strijd om het algemeen zondag kampioenschap met De Treffers en Gemert behaalt AFC slechts twee gelijke spelen.

In2014behaalt AFC hetkampioenschap van de zondag afdelingvan de Topklasse. In de strijd om het algemeen kampioenschap van Nederland bij de amateurs blijkt Spakenburg echter de sterkere.

In2016plaatst AFC zich voor de dan opgerichteTweede Divisiewaarin het tot op heden speelt.

In2019wordt AFC overtuigend kampioen van de Tweede Divisie met 8 punten voorsprong op nummer 2 en daarmee automatischLandskampioenbij de amateurs.

De competities in de seizoenen2019-2020 en 2020-2021werden voortijdig beëindigd vanwege het zeer gevaarlijke virus Covid-19 oftewel Corona.

Opmerkelijk zijn de sterk stijgende prestaties AFC 1 en van de standaard jeugd elftallen.
Van alle 3000 amateurverenigingen staat AFC al 8 achtereenvolgende jaren op nummer 1.
Samenvattend: in 125 jaar werd AFC 114 keerkampioen: in 1906, 1909, 1917, 1918, 1919, 1946, 1961, 1963, 1967, 1969, 2001,2010, 2014 en 2019.
Drie keer was er degradatie: in 1921, 1922 en 1998.

Bij haar oprichting had AFC nog geen 15 leden. Bij haar 50-jarig bestaan (1945) waren dat er ruim 700, bij haar 100-jarige bestaan (1995) ruim 1.500 leden en bij het 125-jarig bestaan (2020)) telt de club bijna 2.400 leden.

KORTE GESCHIEDENIS | AFC (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rob Wisoky

Last Updated:

Views: 5441

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rob Wisoky

Birthday: 1994-09-30

Address: 5789 Michel Vista, West Domenic, OR 80464-9452

Phone: +97313824072371

Job: Education Orchestrator

Hobby: Lockpicking, Crocheting, Baton twirling, Video gaming, Jogging, Whittling, Model building

Introduction: My name is Rob Wisoky, I am a smiling, helpful, encouraging, zealous, energetic, faithful, fantastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.